Delhi, India

Jaipur, Rajasthan, India

Ranthambhore Fort, Rajasthan, India

Bharatpur, Rajasthan, India

Agra, Uttar Pradesh, India

Nainital, Uttarakhand, India

Nainital District, Ramnagar, Uttarakhand 244715, India